1. Tanım
1.1. İşbu sözleşme kapsamında taraflar;
www.petadresim.com alan adı aracılığı ile yayınlanan web sitesinin sahipleri ve çalışanları, bundan sonra PETADRESİM olarak anılacaktır,
PETADRESİM'i ziyaret eden tüm ziyaretçiler ZİYARETÇİ olarak anılacaktır,
PETADRESİM'i ziyaret edip üyelik formunu dolduran tüm ZİYARETÇİLER, ÜYE olarak anılacaktır,
PETADRESİM'e ya da ÜYELERE dolaylı yoldan ürün ya da hizmet sağlayan kişi, şirket ya da kurumlar 3.PARTİ olarak anılacaktır.
2. Üyelik
2.1. PETADRESİM üyeliği tamamen ücretsizdir.
2.2. Üyelik; hızlı sipariş verebilmek, geçmiş siparişleri takip edebilmek, ürün iadesi yapabilmek ve çeşitli diğer avantajlardan yararlanılmasını sağlamak için zorunludur. 
2.3. Üye olan ziyaretçiler, bu sözleşme kapsamında yayınlanan her maddeyi okumuş ve kabul etmiş sayılır.
2.4. Ziyaretçiler üyelik formuna gerçek bilgilerini doldurmakla yükümlüdür. PETADRESİM, üyelik bilgileri gerçeği yansıtmayan üyeliklerle ilgili tüm haklara hakkına sahiptir.
2.5. Üyelerin, üyelikten doğan hiçbir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
2.6. Üyeler, diledikleri zaman üyeliklerinin iptal edilmesi için başvuruda bulunabilirler. Bir üyeliğin iptal edilebilmesi için;
a) Üye olunan e-posta adresi ve telefon numarası ile talep göndermeli
b) Son siparişinin, iade işleminin ya da herhangi bir ticari işleminin üzerinden minimum 180 gün geçmiş olmalı
c) Üyelik bilgileri ve kullanılan kredi/banka kartı bilgileri eşleşmeli
d) Yapılan ticari işlemlerle ilgili herhangi bir harcama itirazı yapılmamış olmalı
e) Üyeliği ya da üyeyi ilgilendiren herhangi bir hukuki süreç ya da adli başvuru olmamalı
2.7. Üyeler, eğer belirli şartları taşıyor ve üyeliklerinin silinmesi ile ilgili başvuru yapmışlarsa, üyelikleri derhal silinir. Ancak, veritabanında 5 yıl hukuki sebeplerle saklanır. 5 yıllık süreçte bir hukuki sürecin gelişmediği gözlemlenirse, üyelikleri tamamen silinir.
2.8. Üyelikler herhangi bir gerekçe ile PETADRESİM tarafından aşağıdaki nedenlerle silinebilir;
a) Üye tarafından talep edilmesi durumunda
b) Üyenin, sitedeki herhangi bir genel erişime açık alanda ya da doğrudan PETADRESİM'le iletişime geçerek, genel ahlak ve hukuka aykırı paylaşımlarda bulunması durumunda
c) Üyenin, internet ortamında PETADRESİM hakkında aşağılayıcı, markaya zarar verici her türlü eylemler yapması durumunda
d) Üyenin, sahtekarlık ya da dolandırıcılık girişiminde bulunması durumunda
e) Üyenin, TCK kapsamında belli suçlarla ilişkilendirmiş ve isimlendirilmiş olduğu durumlarda
3. Gizlilik
3.1. Üye profilinde yer alan, üyeye ait her türlü bilgi, hiçbir gerekçe ile 3.PARTİ şirketlerle reklam, pazarlama ya da benzer nitelikte diğer amaçlarla paylaşılmaz.
3.2 Üye bilgileri 3.PARTİ şirketlerle belli gerekçelerle fatura kesilmesi ve işlenmesi için, kargo gönderimi için, kendi verilerinize erişebiliyor olmanız için kısmi olarak paylaşılır. Paylaşılma gerekçeleri dışında kullanımı tespit edilmesi durumunda derhal ilgili 3.PARTİ şirketle ilişiği kesilip, hukuki süreç başlatılır. Sizlerin ve sevdiklerinizin güvenliği, bizim için her şeyden önce gelir.. 
3.3. Üye bilgileri resmi makamlarca hukuki olarak ve hukuka uygun yollarla talep edilmesi durumunda kısmi olarak paylaşılabilir. Bu gibi bir paylaşımın söz konusu olması için resmi izin çıkarılmalı ve hukuka uygun yollarla tarafımıza iletilmelidir.
3.4. Her üye, üye olduğunda bizler tarafından reklam ve pazarlama nedeni ile iletişime geçilmesini kabul ettiğini beyan eder.
3.5. Üyeler üye olduktan sonra ayrıca talep oluşturarak reklam ve pazarlama amaçlı iletişimin sonlandırılması talebinde bulunabilirler. Bu talepler derhal yürürlüğe girer.
3.6. Üyelere ait kredi ve banka kartı bilgileri sitemizde ya da veritabanımızda hiçbir gerekçe ile kayıt altına alınmaz.
3.7. Üyelere ait kredi ve banka kartı bilgileri, 3.PARTİ ödeme sağlayıcılar tarafından siparişin tamamlanması amacı ile işlenip, kendi yönetmelikleri ile açıkladıkları biçimde kullanılır. İşbu madde gereğince, her türlü yasal sorumluluk ilgili 3.PARTİ şirkete aittir.
3.8. Ödeme sağlayıcısı 3.PARTİ şirketten doğan herhangi bir hukuk dışı eylem olması durumunda, PETADRESİM tarafsız biçimde olayın aydınlanmasında, hukuki makamlarca talep edilmesi durumunda hukuki makamları bilgilendirmekle yükümlüdür.
4. Mesafeli Satış
4.1. Mesafeli satış yönetmeliğinin amacı, mesafeli satış hakkında uygulama, usul ve esasların düzenlenmesidir.
4.2. İşbu yönetmelik; yazılı, görsel ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan, malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifası kararlaştırılan sözleşmelere uygulanır.
4.3. İşbu yönetmelik, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında kanunun 31. ve bu kanuna 4822 sayılı kanunla eklenen 9/A maddelerine dayanarak hazırlanmıştır.
4.4. İşbu yönetmeliğin uygulanmasında; 
a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, 
b) Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakanını, 
c) Mal: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları, 
d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki her türlü faaliyeti, 
e) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri, 
f) Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye hizmet sunan gerçek veya tüzel kişileri, 
g) Tüketici: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi, 
h) Kredi veren: Mevzuatları gereği tüketicilere nakit kredi vermeye yetkili olan banka, özel finans kuruluşu ve finansman şirketlerini, 
ı) Mesafeli Sözleşme: Yazılı, görsel, telefon ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan ve malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifası kararlaştırılan sözleşmeleri, ifade eder.
j) Ön Bilgiler
4.5. Mesafeli sözleşmenin akdinden önce aşağıdaki bilgilerin tüketiciye verilmesi zorunludur. 
a) Satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri, 
b) Sözleşme konusu mal ya da hizmetin temel özellikleri, 
c) Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı, 
d) Satıcı veya sağlayıcının fiyat dahil tüm vaatlerinin geçerlilik süresi, 
e) Tüketicinin ödemelerinin nasıl yapılacağına dair bilgiler, 
f) Teslimat ve ifanın nasıl yapılacağına ve varsa buna ilişkin masrafların tutarı ve kimin tarafından karşılanacağına dair bilgiler, 
g) Cayma hakkı ve bu hakkın nasıl kullanılacağına dair bilgiler, 
h) Tüketiciye bir maliyeti varsa kullanılan iletişim yollarının ücreti, 
ı) Sözleşme konusu mal ya da hizmetin, teslim ve ifa tarihlerine ilişkin program, 
j) Tüketicinin talep ve şikayetlerini iletebileceği satıcı veya sağlayıcının açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri. 
k) Ön Bilgilerin Doğruluğunun Yazılı Olarak Kanıtlanması
4.6. Tüketici, ön bilgileri doğru ve eksiksiz olarak edindiğini yazılı olarak teyit etmedikçe sözleşme akdedilemez. Elektronik ortamda yapılan sözleşmelerde bu teyit işlemi yine elektronik ortamda yapılır. Tüketici, mallar için sözleşme konusu mal kendisine ulaşmadan, hizmetler için de en geç sözleşmenin ifasından önce ön bilgileri içeren yazılı onayı almalıdır. 
4.7. Mesafeli sözleşmenin yazılı olarak yapılması ve bu sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Sözleşmede; 
a) Tüketicinin, satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri, 
b) Sözleşmenin düzenlendiği tarih, 
c) Malın veya hizmetin teslim veya ifa tarihi ve şekli, 
d) Teslimat ve ifaya ilişkin masrafların tutarı ve kimin tarafından karşılanacağına dair bilgiler, 
e) Sözleşme konusu malın veya hizmetin cinsi veya türü, miktarı ve varsa marka ve modeli, 
f) Malın veya hizmetin Türk Lirası olarak vergiler dahil peşin satış fiyatı, 
g) Vadeye göre faiz ile birlikte ödenecek Türk Lirası olarak toplam satış fiyatı, 
h) Faiz miktarı, faizin hesaplandığı yıllık oran ve sözleşmede belirtilen faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi oranı, 
ı) Peşinat tutarı, 
j) Ödeme planı, 
k) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları, yer alır.
4.8. Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Sözleşmede, hizmetin ifasının 7 günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, tüketici ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satıcı veya sağlayıcıya aittir. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir. Malın teslimi sözleşmeye taraf olan tüketici dışında bir kişiye yapılsa dahi tüketici cayma hakkını kullanabilir. Bu durumda satıcı malı 9 uncu maddenin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca üçüncü kişiden teslim alır. Tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz. Ayrıca tüketici, niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar söz konusu olduğunda cayma hakkını kullanamaz. Bu Yönetmeliğin 6 ncı ve 7 nci maddesindeki koşullardan biri eksik olduğu taktirde satıcı veya sağlayıcı en geç otuz gün içerisinde eksikliği giderir. Bu durumda 7 günlük süre, söz konusu eksikliğin giderildiğine dair bilginin yazılı olarak tüketiciye ulaştırıldığı tarihten itibaren başlar. Tüketicinin ödediği bedel kısmen veya tamamen satıcı veya sağlayıcı tarafından ya da satıcı veya sağlayıcı ile kredi veren arasındaki anlaşmaya dayanılarak karşılanıyorsa, cayma hakkının kullanılması halinde, kredi sözleşmesi de hiçbir tazminat veya cezai şart tutarını ödeme yükümlülüğü söz konusu olmaksızın kendiliğinden sona erer. Ancak bunun için, cayma bildiriminin kredi verene de yazılı olarak iletilmesi gerekir.
4.9. Satıcı veya sağlayıcı tüketicinin siparişi kendisine ulaştırdığı andan itibaren en geç otuz gün içerisinde edimini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu süre tüketiciye daha önceden yazılı olarak bildirilmek koşuluyla en fazla on gün uzatılabilir. Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on gün içinde almış olduğu bedeli, kıymetli evrakı ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi iade etmekle, ayrıca yirmi gün içinde de malı geri almakla yükümlüdür. Satıcı veya sağlayıcı mesafeli sözleşme konusu malın veya hizmetin tüketiciye teslimi veya ifasından önce sözleşmenin bir nüshasını ve ön bilgilerin teyidine ilişkin yazılı onayın bir nüshasını tüketicinin kendi el yazısı ile imzalanmasını sağlayarak teslim eder. Uyuşmazlık halinde ispat külfeti satıcı ve sağlayıcıya aittir. Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla satıcı veya sağlayıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ve sözleşmede belirtmesi şartıyla, tüketiciye eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir. Satıcı veya sağlayıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığını ileri sürerek, sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir. Ödemiş olduğu bedel ve borç altına sokan tüm belgeleri 10 gün içinde tüketiciye iade eder.
4.10. Mesafeli sözleşmelerde, ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.
4.11. İşbu yönetmelik hükümleri; 
a) Hijyenik ürünlerin hiçbir sebeple iadesi yoktur.(ambalajı açılmış kedi yada köpeğinizin bedenine temas etmiş olması)
b) Kedi tuvalet ürünleri.
c) Tırnak makası, fırça, tarak gibi kolay kontaminasyona uygun ürünler (Ambalajı açılmasa dahi)
d) Tek kullanımlık ürünler.
e) Göz, kulak damlası gibi ağızı açıldıktan sonra kullanım süresi olan ürünler.
f) Külotlar ve pedler.
4.12. İşbu yönetmelik 14/6/2003 tarihinde yürürlüğe girer.
4.13. İşbu yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
5. Teslimat
5.1. Üyeler tarafından tamamlanan siparişler olağanüstü bir hal söz konusu olmadığı durumlarda genel olarak ilk 24 saat içerisinde, maksimum 48 saat içerisinde kargoya teslim edilir. Kargoya teslim süreçleri, kargo şirketlerinin çalışma günleri ve saatlerine göre hesaplanır. 
5.2. Cumartesi günleri yarım gün, Pazar günleri tam gün, resmi tatillerde tam gün kargo işlemi yapılmamaktadır.
5.3. Özel yapılması gereken ya da temin edilmesi gereken ürünlerin teslimat süreleri, imalat ya da temin süreleri ile de ilişkili olarak ilgili ürünlerin sayfasında yer almaktadır. Ürün sayfalarında bu sözleşme dışında bir temin ve teslimat süreleri belirtilmiş ise, ürün sayfaları dikkate alınır.
5.4. Teslimat ile ilgili herhangi bir olağandışı durumun tarafınıza iletilebilmesi için üyelik bilgilerinizin eksiksiz doldurulması, ve üyelik bilgilerinizden size ulaşılabiliyor olması gerekir. Eğer sizlere ulaşmamız söz konusu olmaz ise ve bu gerekçe ile kargonuz geç teslim edilir ya da siparişiniz iptal edilirse, bu madde kapsamınca bu durumu bildiğinizi ve onayladığınızı beyan etmiş sayılırsınız.
5.5. Siparişlerin tamamı anlaşmalı olduğumuz kargolar aracılığı ile kargo şirketi güvencesi ile gönderilmektedir.
5.6. Satın aldığınız ürün eğer stokta yok ise, ya da siz işlem yaparken eş zamanlı olarak diğer siparişler nedeniyle stoğu bitmiş ise, ürün teminat süresi ve teslimat süresi birleştirilerek teslimat süresi hesaplanmalıdır. Bu gibi durumların oluşması halinde tarafınıza yazılı olarak bilgi iletilir.
5.7. Sipariş verilen ürün stokta bulunmayan bir ürün ise ya da siz işlem yaparken eş zamanlı olarak diğer siparişler nedeniyle stoğu bitmiş ise, ürün maksimum 72 saat içerisinde temin edilip tarafınıza gönderilir.
5.8. Sipariş verilen ürün temin edilemiyor ise iade edilerek tarafınıza geri ödeme yapılır.
5.9. Sipariş verilen ürün temin edilmesi gerekiyor ise ve üye bu süreci beklemek istemiyor ise, talepte bulunarak ödemesini geri alabilir.
6. Sipariş İptal, İade Ve Değişimleri
6.1. Sipariş ettiğiniz ürünü teslim edilmeden iptal etmek istiyorsanız, kargoya verilmeden önce bizlerle iletişime geçerek iade talebinde bulunabilirsiniz.
6.2. Seviyat sırasında zarar gördüğünü düşündüğünüz ürünleri kargo yetkilisinin önünde açarak ürünü hiç almadan iade gerçekleştirebilirsiniz.
6.3. Üründe bir zarar olduğunu düşünüyorsanız, kargo yetkilisine tutanak tutturarak ürünü teslim almamalısınız.
6.4. Ürünü kargo yetkilisinden teslim almanız durumunda, ürün sevkiyatının sorunsuz olarak tarafınıza yapıldığını kabul ve beyan etmiş sayılırsınız. Bu gerekçe ile aldığınız kargoyu kontrol etmek sizin yükümlülüğünüzdedir.
6.5. Teslim aldığınız ürünü iade etmek için sizlere ürünü getiren kargo şirketi aracılığı ile açık adresimize ürünü geri göndermelisiniz.
6.6. Ürün iadesinin kabul edilebilmesi için ürünün tüm promosyon ve ayrıcalıklarının da ürünle birlikte geri gönderilmesi gerekir.
6.7. Ürün iadesinin kabul edilebilmesi için ürünün orjinal paketi ve kutusu ile iade edilmesi gerekir. Aksi halde ürün iadesi hiçbir şekilde kabul edilemez. 
6.8. Siparişin kısmi iadesi talep ediliyor ise, aynı şekilde iade edilecek ürünler bu yönetmeliğe uygun biçimde açık adresimize iletilmelidir. 
6.9. Siparişin kısmi iadesi talep edilmesi halinde, eğer ücretsiz teslimat seçeneğinden yararlanılmışsa ve kısmi iade sonrası ücretsiz teslimat şartları geçersiz hale gelmişse, ürün teslimat bedeli kısmi iade tutarından düşülerek geri ödeme sağlanır.
6.10. Sipariş iptali söz konusu olduğunda ve iade şartları sağlanarak ürün tarafımıza geri teslim edildiğinde, en geç 48 saat içerisinde ödeme iadesi yapılır ya da kredi veya banka kartı ile ödeme yapılmışsa ödeme iadesi yapılabilmesi adına ilgili bankaya talepte bulunur. Bu durumda ödeme iadesi ile ilgili beklenilecek gün sayısı, bankaya ulaşılarak öğrenilmelidir. Bu durumlarda sorumlu taraf iadeyi gerçekleştirecek olan bankadır. 
6.11. Sipariş iptallerinde eğer taksitli ödeme yaptıysanız, bazı bankalar ödeme iadesini aylık tutar üzerinden yine aylık olarak sizlere geri iade yapmaktadır. Bu durumla ilgili bilgiyi bankanızdan alabilirsiniz.
6.12. Ürün değişimini ve iadesini, hiçbir gerekçe göstermeden ürün iade kurallarına uygun bir biçimde 14 gün içerisinde yapabilirsiniz.
6.13. Ürünün bozuk ya da arızalı çıkması durumunda iade yapmadan önce lütfen bizimle iletişime geçin. Bazı markalar bu gibi iadelerin doğrudan kendilerine yapılmasını talep etmekte, bu süreci kendileri yönetmektedir.
6.14. Kapsam dışı ürünler aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:
a) Hijyenik ürünlerin hiçbir sebeple iadesi yoktur. (Ambalajı açılmış kedi yada köpeğinizin bedenine temas etmiş olması)
b) Kedi tuvalet ürünleri (Ambalajı açılmasa dahi)
c) Tırnak makası, fırça, tarak gibi kolay kontaminasyona uygun ürünler (Ambalajı açılmasa dahi)
d) Tek kullanımlık ürünler.
e) Göz, kulak damlası gibi ağızı açıldıktan sonra kullanım süresi olan ürünler.
f) Külotlar ve pedler.
g) İsimliklerde değişim ya da iade yoktur. 
h) Havlama Önleyici Eğitim Tasması değişim ya da iadesi bulunmamaktadır
7. Bitiş
7.1. İşbu sözleşme kapsamında PETADRESİM internet sitesine üye olarak bu sözleşmedeki tüm maddeleri okuduğumu, onayladığımı, kabul ettiğimi beyan ederim.